فلش پوینت چیست

نقطه فلاش و نقطه جوش، بر خلاف آن چه که افراد تصور می کنند با هم دیگر تفاوت دارند و یکی نیستند؛ نقطه فلش برای مایع فرار گفته می شود در صورتی که نقطه جوش را برای را برای هر مایعی استفاده می کنند. فلش پوینت و نقطه جوش هر دوی آن ها اصطلاحی می باشند که برای به کار گرفتن از حالت مایع به کار می روند. فلش پوینت به صورت اختصاصی برای مایعات فرار به کار گرفته می شود؛ چرا که این کم ترین مقدار دما می باشد کع در آن بخار مایع فرار می تواند احتراق می کند. ضمنا نقطه جوش هم دمایی می باشد که فشار بخار با فشار خارجی اطراف مایع با هم دیگر برابر می باشد و هر مایع یک نقطه جوش دارد؛ در صورتی که مایع فرار تنها تنها نقطه فلش دارد.

آشنایی با فلش پوینت

فلش پوینت در واقع نقطه شعله کم ترین دمایی می باشد که در آن بخار مواد در زمان اتصال به منبع احتراق اشتعال آن بالا می رود. بیشتر افراد که ممکن است خودمان هم جزش باشیم نقطه آتش را با نقطه شعله اشتباه می گیرند؛ در صورتی که گما می کنیم هر جفت این دو یکی هستند؛ زمانی که منبع احتراق را نداشته باشیم، دمای آتش پایین ترین دما را می دهد به صورتی که تنها بخار می تواند سوزش را نگه دارد که خیلی متفاوت از تعریف نقطه فلاش می باشد

نقطه جوش چیست

نقطه جوش به دمایی گفته می شود که در آن فشار بخار یک مایع با فشار خارجی نواحی آن یکی می شود. به همین دلیل نقطه جوش تا حد زیادی به فشار جوش مرتبط است. بگذارید با ذکر یک مثال ساده توضیح دهم؛ یک فشار جوش بالاتر را در فشار خارجی بالاتر که عموما آب در دمای ۱۰۰۰ جوش می آورد را تصور کنید. از آن جایی که فشار جوی همان گونه که می دانید در ارتفاعات بالاتر می رود؛ آب را بین ۸۰ درجه سانتی گراد می جوشاند.

به عبارتی دیگر جوشیدن مایع هنگامی رخ می دهد کع دمای مایع از فشار اشباع مربوط به آن بیشتر از دمای اشباع باشد. دمای اشباع با نقطعه جوش مایع یکسان است زمانی که جوش رخ می دهد که انرژی حرارتی کافی باشد تا بتواند پیوندهای بین مولکولی را بشند. نقطه جوش عموما در دمای اشباع در فشار اتمسفر می باشد. در صورتی که نقطه جوش بین نقطه سه گانه و نقطه بحرانی فرق می کند.

فرق بین فلش پوینت و نقطه جوش

لازم به ذکر است که نقطه شعله کمترین دما می باشد که در آن بخار مواد در هنگام وجود منبع احتراق مشتعل می گردند. نقطه جوش به دمایی گفته می شود که فشار بخار یک مایع با فشار خارجی اطراف آن یکسان است. از این تفاوت اصلی بین نقطه فلاش و نقطه جوش این است که هر مایعی از نقطه حوش برخوردار است اما تنها مایعاتی که فرار هستند نقطه فلش دارند.

از طرفی می توانیم بگوییم که در نقطه فلش یک مایع می توانیم احتراق زیاد آن را تصور کنیم در صورتی که در نقطه جوش می‌ باشیم. از این رو می توانیم حباب های داخل مایع را ببینیم. با توجه به این که یک تفاوت قابل نیاز بین نقطه فلاش و نقطه جوش وجود دارد؛ این است که اگر بتوانیم مکانسیم های ان را ارزیابی کنیم. احتراق بخار آن قابل اشتعال است که در زمان وجود منبع، هنگامی که بخار مناسب برای ایجاد احتراق وجود داشته باشد، ایجاد می گردد. می توانیم بگوییم که در نقطه جوش فشار یک مایع برابر است با فشار خارجی اطراف آن

اندازه گیری

تا به این جا با نقطه جوش، فلش پوینت و موارد مرتبط به آن اشنا شدیم؛ اما بگذارید که نگاهی هم به اندازه گیری نقطه اشتعال داشته باشیم. نقطه اشتعال به دو مدل انجام می شود که از جمله آن‌ ها می‌توان به کلوزد کاپ یا فلش بسته و یا اوپن کاپ یا فلش باز اشاره کرد. در الزامات اوپن کاپ نمونه و مدل هایی داخل ظرف سربازی می ریزند و آن را حرارت می دهند و هر اندازه یک بار؛ شعله ای را از روی سطح عبور داده و نقطعه اشتعال را اندازه می گیرند و هر چند درجه آن، شعله ای را از روی سطوح آن عبور داده و نقطه اشتعال را اندازه می گیرند. بیشترین نمونه این آزمایش اوپن کاپ coc نام دارد.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG