مهندسی بیرینگ

بیرینگ (یاتاقان) یا Bearing mechanical مجموعه ای مکانیکی واسطه میان دو قطعه که دارای حرکت چرخشی نسبی می باشند است. به عبارت دیگر در صورتیکه ماشین یا دستگاه مورد نظر دارای روتور و استاتور باشد، حدفاصل بین روتور و استاتور به شدت دچار اصطکاک می گردد و نیاز به وجود قطعه ای واسط وجود دارد که ارتباط بین روتور و استاتور را برقرار نماید. بیرینگ ها علاوه بر کاهش اصطکاک، وظیفه تحمل نیروهای محوری، نیروهای شعاعی یا ترکیب این می باشد. بیرینگ ها علاوه بر کاهش اصطکاک، وظیفه تحمل Bearنیروهای محوری، نیروهای شعاعی یا ترکیب این دو را بر عهده دارند که نام Bearing نیز برگرفته از این مساله می باشد.

در شکل زیر دسته بندی انواع بیرینگ ها را مشاهده می کنید.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG