گریس

گریس

محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند که از متفرق شدن یک عامل سفت کننده در یک مایع روان کننده در یک مایع روان کننده حاصل می شوند و معمولاَ شامل مواد اضافی دیگری نیز می باشند که خواص ویژه ای به گریس ها می بخشند.ماده سفت کننده نقش حامل روغن را برعهده دارد و روغن را در انجام عمل روانکاری یاری می کند و بنابراین فرق اصلی گریس هابا روغن ها در وجود ماده سفت کننده است.مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده سفت کننده،مواد افزودنی و مشخصات روغن پایه و هم چنین فرآیند تولید بستگی دارد.گریس ها به طور کلی شامل% ۶۵ تا ۹۵% وزنی روغن پایه،۵% تا ۳۵% وزنی سفت کنندهوا ۰% تا ۱۰% وزنی افزودنی ها می باشد.گریس ها را بر اساس نوع روغن پایه(معدنی،سنتزی،گیاهی)،نوع ماده سفت کننده(صابون فلزی،بسپارها،مواد معدنی)و از نظر میزان قوام و سفتی دسته بندی می نمایند.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG