بلبرینگ تماس زاویه ای

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG