گریس و روانکار

گریس محصول نيمه مايع تا جامد است که از پراکنده کردن يک سفت کننده در يک روغن پايه به دست مي آيدکه جهت ايجاد و تقويت بعضي از خواص مانند قابلیت تحمل بار، دما و فشار و … به آن مواد افزودني اضافه مي شود.

وظایف گريس به شرح ذيل مي باشند:

1) ايجاد روانکاري مناسب جهت کاهش دادن نيروي اصطکاک و جلوگيري از سائيدگي اجزا ي ياتاقانها

2) محافظ کردن قطعات در برابر خوردگي

3) آب بندي سيستم به منظور جلوگيري از ورود آب و گرد وخاک

4) مقاومت در برابر نشتي و چکه کردن از سطوح روان کاري شده دراثر کارکرد مکانيکي(در ياتاقانها)در طول مدت عملکرد

5) مقاومت در برابر تغيير ناگهاني در ساختمان شيميايي

6) سفت نشدن بيش از حد گريس در هواي سرد زيرا سفت شدن بيش از حد باعث ايجاد مقاومت زياد دربرابرحرکت خواهد شد

7) داشتن خواص فيزيکي مناسب براي روش هاي کاربرد

8) سازگاري با کاسه نمدهاي الا ستومرو ديگر مواد موجود در قسمت هاي روغن کاري شده مکانيزم

9) تحمل کردن مقداري از آلودگي مثل رطوبت بدون از دست دادن خواص مهم

image

image

Title Element

Title Element

image

image

Title Element

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG